Thực đơn - Bê Non

BÊ XÀO SẢ ỚT: 115.000-125.000

BÊ XÀO NẤM TƯƠI: 120.000-135.000

BÊ XÀO LÁ LỐT: 115.000-125.000

BÊ NƯỚNG MẺ: 145.000-150.000